A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Диканський будинок дитячої та юнацької творчості Диканської селищної ради

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ЗАКЛАДУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «ДИКАНСЬКИЙ БУДИНОК ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ ДИКАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» на 2021-2022 навчальний рік

Дата: 12.10.2021 08:53
Кількість переглядів: 21

СХВАЛЕНО

Педагогічною радою

Диканського БДЮТ

(протокол № 5  від  

« 31» серпня 2021 р.)

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ __________

Директор Диканського БДЮТ

Дєєва М.І.

 

 

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

ЗАКЛАДУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

«ДИКАНСЬКИЙ БУДИНОК ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ ДИКАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»

на 2021-2022 навчальний рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 рік

 

Вступ

Освітня програма закладу позашкільної освіти – це нормативний документ, який містить характеристику змісту позашкільної освіти, особливості організації освітнього процесу та освітню місію закладу позашкільної освіти.

Освітня програма закладу позашкільної освіти схвалюється педагогічною радою закладу та затверджується керівником закладу.

Освітня програма вибудовується з урахуванням диференціації та індивідуалізації освітнього процесу, демократизації управління, створення умов для творчої діяльності адміністрації та працівників закладу позашкільної освіти, збереження єдиного освітнього простору в регіоні, соціального захисту вихованців, учнів і слухачів, із забезпеченням їх права на доступність і якість позашкільної освіти, створення умов для безперервності освіти.

Освітня програма закладу позашкільної освіти є засобом забезпечення реальних умов для вибору індивідуальної траєкторії розвитку, гарантом досягнення обраних освітніх рівнів, технологічним засобом управління якістю позашкільної освіти.

Освітня програма узгоджена із Законами України «Про освіту» та «Про позашкільну освіту», Положенням про позашкільний навчальний заклад, Положенням про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 11 серпня 2004 р. № 651 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20 серпня 2004 р. за  № 1036/9635, Типовими навчальними планами для організації навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки України, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 22.07.2008 р. № 676, освітніми запитами дітей та їх батьків.

Відповідно до Положення про позашкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 р. № 433, середня наповнюваність навчальних груп творчих об’єднань становить, як правило, 10-15 вихованців.

Наповнюваність окремих груп творчих об’єднань установлюється директором закладу позашкільної освіти залежно від профілю, навчальних планів, програм та можливостей освітнього, тренувального процесу, рівня майстерності вихованців і становить не більше 25 осіб.

 

 

І. Місія, візія та ключові цінності  закладу позашкільної освіти

«Диканський будинок дитячої та юнацької творчості Диканської селищної ради Полтавського району Полтавської області»

Місія закладу – сприяння кожному здобувачу позашкільної освіти в цілісному розвитку та творчому становленні; служіння людині, громаді, суспільству.

Візія закладу:

 • створення сприятливого освітнього середовища та умов для творчого розвитку особистості;
 • розвиток науково-педагогічного потенціалу, удосконалення науково-методичної діяльності;
 • сприяння розкриттю лідерських якостей здобувачів освіти шляхом їх участі в самоврядуванні закладу  позашкільної освіти;
 • створення умов для змістовного дозвілля здобувачів освіти та належних умов праці  для  педагогів  закладу позашкільної  освіти;
 • відкритість та забезпечення  інформування  спільноти, громади.
 • Ключові цінності: Україна, дитина, громада, професіоналізм, довіра, духовність, лідерство, відповідальність.

ІІ. Мета, завдання та принципи освітнього процесу в закладі позашкільної освіти  «Диканський будинок дитячої та юнацької творчості Диканської селищної ради Полтавського району Полтавської області»

Основна мета діяльності закладу:

 1. Формування компетентностей особистості, здатної до активної трудової діяльності в умовах  сучасного суспільства.
 2. Формування  у дітей та молоді патріотичних цінностей і переконань через прилучення до  духовної культури, традицій українського народу.
 3. Виховання ціннісних орієнтирів у вихованців шляхом виявлення та розкриття у них талантів  і обдарувань.

Задоволення запитів та інтересів  школярів та їх батьків незалежно від місця проживання, соціального статусу.

Основними  завданнями є: 

 • виховання громадянина України;
 • вільний розвиток особистості та формування  її  соціально-громадського  досвіду;
 • виховання у вихованців, учнів і слухачівповаги до Конституції  України, прав і свобод людини та громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії;
 • виховання у вихованців, учнів і слухачів  патріотизму, любові до України, поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей українського народу, а також інших націй і народів;
 • виховання у вихованців, учнів і слухачів шанобливого ставлення до родини та людей похилого віку;
 • створення умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку вихованців, учнів і слухачів;
 • здобуття учнями, вихованцями, слухачами первинних професійних навичок і вмінь, необхідних для їхньої соціалізації, подальшої самореалізації та/або професійної  діяльності;
 • задоволення освітньо-культурних потреб вихованців, учнів і слухачів, які не забезпечуються  іншими  складовими  структури  освіти;
 • задоволення потреб вихованців, учнів і слухачів у професійному самовизначенні і творчій  самореалізації;
 • пошук, розвиток та підтримка  здібних, обдарованих і талановитих вихованців, учнів і слухачів;
 • організація дозвілля вихованців, учнів і слухачів, пошук його нових форм; профілактика бездоглядності, правопорушень;
 • виховання в учасників освітнього процесус відомого ставлення до власної безпеки та безпеки оточуючих;
 • формування здорового способу життя вихованців, учнів і слухачів;
 • здійснення  інформаційно-методичної  та організаційно-масової  роботи.

Головні  принципи  освітнього  процесу:

 • гуманізація, що визначає пріоритети завдань творчої самореалізації особистості, її виховання, створення умов для вияву обдарованості і талантів здобувачів освіти, формування гуманної особистості;
 • єдність загальнолюдських і національних цінностей, що забезпечує у змісті освітнього процесу органічний з в’язок і духовну єдність української національної культури з культурою народів світу; розвиток культури всіх національних меншин, що проживають на території України; сприяє усвідомленню пріоритетності загальнолюдських цінностей над груповими; визначає позашкільну освіту як важливий засіб національного розвитку й гармонізації національних і міжнаціональних відносин в Україні;
 • демократизація, що передбачає автономію закладів позашкільної освіти різних типів та форм власності у вирішенні основних питань змісту їх діяльності, розвитку різноманітних форм співробітництва та партнерства всіх учасників освітнього процесу;
 • науковість і системність, що полягає в забезпеченні оптимальних умов для інтегруючої функції освітніх процесів в умовах досягнення основної мети позашкільної  освіти;
 • безперервність, наступність та інтеграція, що забезпечує єдністьвсіх ланок освіти, об’єднання зусиль закладів позашкільної освіти з іншими закладами та організаціями; цілісність і наступність позашкільної освіти, спрямованої на поглиблення та конкретизацію освітнього процесу; набуття освіти упродовж всього життя, за умови наступності та концентричності;
 • багатоукладність і варіативність, що передбачає можливість широкого вибору змісту, форми і засобів позашкільної освіти, альтернативність у задоволенні духовних запитів здобувачів освіти, їх пізнавальних та інтелектуальних можливостей та інтересів, запровадження поліваріантності навчальних програм, поглиблення і розширення їх практичної сприятливості, референції та індивідуалізованого  освітнього процесу;
 • добровільність і доступність, що передбачає право вибору та доступності в забезпеченні потреб абсолютності у творчій самореалізації, духовному самовдосконаленні, здобутті додаткових знань, умінь та навичок, підготовки до активної професійної та громадської  діяльності;
 • самостійність і активність особистості, що полягає у забезпеченні психолого-педагогічної атмосфери, яка сприяє виявленню, розвитку і реалізації здобувачами освіти пізнавальної самостійності, творчої активності, прояву обдарованості і таланту;
 • практична спрямованість, що передбачає набуття здобувачами  освіти певних умінь і навичок, орієнтацію на трудову діяльність у ринкових умовах, їх розширення та розвиток, а також  впровадження в життя за умов інтеграції з наукою і виробництвом.
 • Зміст освітнього процессу ґрунтується на засадах особистісного замовлення дітей і їх батьків. Ці замовлення постійно розвиваються, варіюються, в чому і простежується безперервна динамічність позашкільної освіти, її нестандартність та варіативність.
 • Освітній процес у закладі позашкільної освіти здійснюється комплексно, основними напрямами діяльності є: художньо-естетичний, гуманітарний, науково-технічний, туристсько-краєзнавчий, дослідницько-експериментальний.

ІІІ. Система управління освітнім процесом

 1. Керівництво

Керівництво закладом здійснює директор.

Колегіальним органом управління є педагогічна рада, повноваження якої визначаються Статутом закладу.

Основні завдання управління освітнім процесом в закладі складаються з наступних компонентів:

 • кадрове  забезпечення освітньої діяльності;
 • навчально-методичне  забезпечення  освітньої  діяльності;
 • матеріально-технічне  забезпечення  освітньої  діяльності;
 • якість  проведення  навчальних  занять;
 • моніторинг  досягнення  вихованцями  результатів  навчання.

      Кадрове забезпечення закладу здійснено у повній відповідності з навчальним планом закладу  та напрямками  діяльності.

      Освітній процес  у  закладі  забезпечують  9 професійно компетентних  педагогів: 8 основних працівників та  1 сумісник. Основні працівники: 7 мають повну вищу освіту, 1 – загальну середню освіту. Серед сумісників: 1 має повну вищу освіту.

Якісний склад педагогічного колективу: 12 розряд мають 5 чоловік, 10 розряд –  4 чоловік, 1 має звання «керівник гуртка-методист».

Заклад  укомплектовано педагогічними кадрами не у повному  обсязі. Є вакансія – 9 годин для відкриття вокального  гуртка.

з/п

Профілі гуртків

Кількість

педагогів

1.

Художньо-естетичний

6

2.

Еколого-натуралістичний

2

3.

Науково-технічний

2

4.

Соціально-реабілітаційний

1

    З метою підвищення кваліфікації педагогів закладу позашкільної освіти діє система курсової перепідготовки при Полтавському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти (для керівників гуртків) та Національному еколого-натуралістичному Центрі учнівської молоді (для директора закладу та методистів). Педагоги БДЮТ можуть самостійно обирати заклад для підвищення кваліфікації, а також підвищувати власний професійний рівень при проходженні он-лайн курсів, вебінарів, наукового стажування, під час участі у семінарах-практикумах, конференціях, майстер-класах, тренінгах, програмах академічної мобільності.

Організація  діяльності груп гуртків, секцій, студій та інших творчих об’єднань початкового, основного або вищого рівнів навчання здійснюється відповідно до Типових навчальних планів і навчальних програм, затверджених  Міністерством освіти і науки.

       Відповідно до Положення про позашкільний навчальний заклад навчально-виховний процес у  закладі  позашкільної освіти може здійснюватися також за навчальними планами і програмами, що затверджуються відповідним місцевим органом виконавчої влади.

     Освітній процес у БДЮТ здійснюється за 25 навчальними програмами. З них: 24 навчальних  програм рекомендовані   Міністерством  освіти і науки України,  1 програма затверджена відділом освіти, сім’ї, молоді та спорту Диканської селищної ради.

 1. Форми контролю за роботою гуртків
 • Контроль ведення документації  (журналів обліку роботи гуртка, журналу обліку масових заходів, журналу обліку виданих посвідчень та відзнак вихованців  тощо)
 • Стан викладання в гуртках  (проведення  відкритих занять та виховних заходів)
 • Контрольно-аналітична діяльність (моніторинг залучення до занять дітей із соціально-незахищених категорій сімей, дітей з особливими потребами; моніторинг підготовки педагогів до занять; контроль за ефективністю проведення масових заходів культорганізатором, завідувачем музею етнографії; моніторинг роботи з обдарованими та здібними дітьми, участь у конкурсах, змаганнях різних рівнів; моніторинг  підготовки та проведення  майстер-класів у відділі декоративно-прикладного мистецтва).

IV. Навчальний план та обґрунтування його вибору

     При формуванні навчального плану враховано вимоги законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», Положення про позашкільний навчальний заклад,  затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2001 р. № 433, Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 11 серпня 2004 р. № 651 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 серпня 2004 р. № 1036/9635, Типових навчальних планів для організації навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладів системи Міністерства освіти і науки України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України  від 22 липня 2008 р. № 676.

    Загальний обсяг навчального навантаження в гуртках закладу  позашкільної освіти «Диканський будинок дитячої та юнацької творчості Диканської селищної ради» складає 147 годин/тиждень. Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окремих гуртків за напрямами діяльності окреслено в  навчальному плані закладу позашкільної освіти «Диканський будинок дитячої та юнацької творчості Диканської селищної ради»

Загальний обсяг навчального  навантаження:

для гуртків, секцій, студій та інших творчих об’єднань початкового рівня за напрямами  позашкільної  освіти складає:

з/п

Напрям діяльності

Кількість годин

на тиждень

1-й рік

навчання

всього за рік

на тиждень

2-й рік

навчання

всього за  рік

1.

Художньо-естетичний

       

 

для однопрофільних

4 - 6

144 - 216

4 - 6

144 - 216

 

для багатопрофільних

4 - 10

144 - 360

4 - 10

144 - 360

2.

Еколого-натуралістичний

4   - 6

144 - 216

 6

  216

3.

Науково-технічний

4 - 6

144 - 216

4 - 6

144 - 216

 

 

для гуртків, секцій, студій та інших творчих об’єднань основного рівня за напрямами  позашкільної  освіти:

з/п

Напрям

діяльності

Кількість годин

1-й рік

навчання

2-й рік

навчання

3-й рік

навчання

4-й рік

навчання

на

тиж

день

усього

за рік

на

тиж

день

 

усього

за рік

 

на

тиж

день

усього

за рік

на

тиж

день

усього

за рік

1.

Художньо-естетичний

               
 

для однопрофільних

4 - 9

144-324

6-10

216-360

6-10

216-360

6-12

360-432

 

для багатопрофільних

4 - 12

144 - 432

4-12

144-432

4-10

144-360

4-12

144-432

2.

Еколого-натуралістичний

4 - 6

144-216

6

216

6-9

216-324

6-9

216-324

для гуртків, секцій, студій та інших творчих об’єднань вищого рівня за напрямами  позашкільної  освіти:

з/п

Напрям

діяльності

Кількість годин

1-й рік навчання

2-й рік навчання

3-й рік навчання

4-й рік навчання

на

тиж

день

усього

за рік

на

тиж

день

 

усього

за рік

 

на

тиж

день

усього

за рік

на

тиж

день

усього

за рік

1.

Художньо-естетичний

       

 

     

 

для однопрофільних

       

6 - 12

216-432

6 - 12

216-432

 

для багатопрофільних

       

 

4 - 12

 

144 – 432

 

4 - 12

 

144-432

2.

Науково-технічний

-

-

-

-

-

-

6 - 12

   216-432

 

   До закладу зараховуються вихованці (учні, слухачі) віком від 5 до 18 років, а також батьки, молодь віком від 18 років і більше з дозволу адміністрації БДЮТ. Зарахування вихованців може здійснюватися протягом навчального року (у міру закінчення комплектування гуртків за їх бажанням і за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, як на безконкурсній основі, так і за конкурсом, умови якого розробляються закладом).

      З метою раннього виявлення творчих здібностей і задатків дітей працює гурток БДЮТ для вихованців дошкільного віку, а саме: гурток соціально-реабілітаційного нпряму «Христриянська етика» на базі Диканських  ЗДО «Теремок», «Ромашка».

     З метою доступності позашкільної освіти для школярів сільської місцевості організовані заняття на базі Балясненської ЗОШ І-ІІІ ст., згідно розкладу занять, затвердженого директором закладу.

     Відповідно до Типових навчальних планів для організації навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладів системи Міністерства освіти і науки України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України  від 22 липня 2008 р. № 676, навчальний рік починається 1 вересня і закінчується, як правило, 31 травня.

     З 1 до 15 вересня здійснюється комплектування груп, гуртків, секцій, студій та інших творчих об'єднань для першого року навчання та доукомплектування груп другого та наступних років навчання. Цей період вважається робочим часом керівника гуртка, секції, студії або іншого творчого об'єднання.

     Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

     І семестр – з 1 вересня до 31 грудня.

     ІІ семестр – з 1 січня до 31 травня.

     Заняття гуртків, студій, клубів та інших творчих об'єднань проводяться згідно розкладу занять, затвердженого директором БДЮТ.

    Тривалість одного заняття у закладі позашкільної освіти «Диканський будинок дитячої та юнацької творчості Диканської селищної ради» визначається навчальним планом  з урахуванням психофізіологічного розвитку та допустимого навантаження для різних вікових категорій і становить для вихованців, учнів і слухачів: віком від 5 до 6 років – 30 хвилин; віком від 6 до 7 років – 35 хвилин; віком від 7 років і старші  – 45 хвилин.

    Перерви між заняттями визначаються режимом щоденної роботи закладу позашкільної освіти та його Статутом  і  становлять  10-15 хвилин.

    Форми і методи навчання вихованців у закладі позашкільної освіти визначаються педагогами самостійно з урахуванням специфіки роботи закладу, забезпечуючи водночас досягнення очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах.

Вимоги до вихованців

            Відповідно  до Положення  про позашкільний навчальний заклад, затвердженого  Постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. №769 вихованці,  учні  і  слухачі  позашкільного   навчального
закладу зобов'язані:

- оволодівати знаннями,    вміннями,   практичними   навичками;
- підвищувати загальний культурний рівень;
- дотримуватися морально-етичних норм;
- брати посильну участь у різних видах трудової діяльності;
- бережливо ставитися до державного,  громадського і особистого майна;
- дотримуватися вимог  статуту,  правил внутрішнього розпорядку позашкільного

  навчального закладу.

   

V. Освітні (навчальні) програми

Перелік освітніх (навчальних) програм Диканського будинку дитячої та юнацької творчості (з урахуванням особливостей регіону, інтересів вихованців, кадрового забезпечення закладу, матеріально-технічної бази тощо) на  2021-2022 навчальний рік

з/п

Назва програми

гуртка

Вид

програми

Термін навчання

Автор

програми

Рік

випус-ку

 

1

Паперопластика

 

типова

2 роки

Афонькин С.Ю.

Афонькина  Е.Ю.

2014

 

 

2

Умілі ручки

типова

2 роки

Величко О.В.

2014

 

3

Християнська етика

авторська

1 рік

Оніпко А.В.

2019

4

Образотворче мистецтво

типова

2 роки

Міщенко В.П.,

Панченко Н.В.

2015

 

5

«Стань творцем свого життя»

типова

2 роки

Павлова Л.М.

2005

 

6

Бісерного рукоділля

типова

4 роки

Андрійчук С.А.,

Биковська О.В.,

Василянська І.О.

2009

 

7

Народна творчість

типова

2 роки

Корнієнко А.В.

2009

 

 

8

Народознавчий «Джерело»

типова

3 роки

Ковбасено Л.І.,

Павлова Л.М.

 

1996

 

9

В’язання  гачком

 

типова

2 роки

Радченко А.Ю.

2008

10

Чарівна майстерня

типова

2 роки

Мандрегеля О.С.

 

2014

 

11

Рукоділля

типова

1 рік

Панчук Л.І.

 

2014

 

12

Природа, творчість і фантазія

 

типова

2 роки

Попик К.П.

2018

13

Сучасного танцю

 

типова

2 роки

Божко Л.Г.

Ткачук В.В.

2010

14

Народного танцю

типова

3 роки

Камін В.О.

Ткачук В.В

2016

 

15

Квіточка

типова

1 рік

Лук’янюк Н.

2017

 

16

Культура мови та спілкування

типова

2 роки

Павлова Л.М.

 

2008

17

Вокальний

 авторська

1 рік

Дяченко А.

2006

18

Гончарство

типова

3 роки

Шкура Г.А.

2016

 

19

Ліплення

 

типова

2 роки

Омельченко Д.В.

2014

20

Декоративного розпису

 

типова

3 роки

Коздровська В.М.

Крупкіна О.С.

2009

21

Юні оператори аматорської служби радіозв’язку

типова

2 роки

Бала О.В.,

Дежкунова Л.О.

2014

22

Початкове технічне моделювання

типова

2 роки

Матвієнко К.І.

2014

24

Екологічний дизайн

 

типова

2 роки

Дужук С.А.

2014

25

Природа і фантазія

типова

1 рік

Дашко Т.О.

2013

 

Освітні компоненти, визначені в навчальних програмах гуртків БДЮТ, передбачають знання і розуміння основних понять, вміння та застосування сформованих навичок, набуття певного досвіду відповідно до прогнозованих результатів  різних напрямів здобуття позашкільної освіти

VI. Методичне  забезпечення  освітньої  програми

Методична робота в БДЮТ – це спеціальний комплекс практичних заходів, які ґрунтуються на досягненнях науки, передового педагогічного досвіду і спрямовані на всебічне підвищення компетентності і професійної майстерності кожного педагогічного працівника. Цей комплекс орієнтований,  перш за все, на підвищення творчого потенціалу педагогічного колективу, а в кінцевому результаті – на підвищення якості й ефективності освітнього процесу.

Методична робота у БДЮТ спрямована на розв’язання методичної проблеми: «Інтеграція виховних впливів педагогів і батьків у позашкільному педагогічному процесі» та вирішення науково-методичних завдань:

 • здійснення науково-методичного супроводу освітнього процесу в закладі;
 • впровадження новітніх освітніх технологій навчання в роботу позашкільного закладу;
 • підвищення кваліфікації педагогічних кадрів з метою формування педагога з високим рівнем професіоналізму, методичної і загальної культури, інноваційним творчим стилем мислення.
 • пошук шляхів вирішення проблеми розвитку конструктивної взаємодії з батьками в умовах позашкільного закладу.

               Вирішенню цих завдань сприятимуть:

  1. Колективні та групові форми методичної роботи (педагогічна студія «Педагогічна майстерність»,  консультпункт керівника гуртка-методиста, методичні семінари-супутники, практикуми, майстер-класи).
  2. Участь педагогів  закладу позашкільної освіти у онлайн-засіданнях  обласних методичних об’єднань директорів, методистів та керівників творчих об’єднань з образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва при Полтавському обласному центрі естетичного виховання учнівської молоді, семінарах при ПОІППО,  Полтавському обласному еколого-натуралістичному центрі  учнівської молоді, Полтавському обласному центрі туризму і краєзнавства учнівської молоді, Полтавському обласному центрі науково-технічної творчості учнівської молоді (протягом навчального року).
  3. Участь в обласному  конкурсі педагогічної майстерності для керівників гуртків по виготовленню творчих робіт-мініатюр (вересень).
  4. Участь в обласному  етапі  Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості» (січень-лютий).
  5. Участь в обласному конкурсі серед педагогів закладів позашкільної  освіти на кращі методичні розробки з науково-технічного напряму (березень).
  6. Курсова перепідготовка педпрацівників у 2021  - 2022 н.р. – директор БДЮТ М.І. Дєєва, керівник гуртків декоративно-ужиткового мистецтва БДЮТ Оксьоменко В.В.
  7. Атестація педпрацівників у 2021 - 2022 н.р. – атестація  директора  БДЮТ  Дєєвої М.І. на підтвердження І кваліфікаційної категорії, керівника гуртка Оксьоменко В.В. – на встановлення 11 тарифного розряду.

Значна увага приділяється роботі з обдарованими дітьми. Ця робота спрямована на досягнення високих результатів. Із метою виявлення обдарованих дітей проводиться робота зі створення банку даних з урахуванням типів обдарованості, ведеться облік результатів участі вихованців у масових заходах, виставках, конкурсах, змаганнях районного, обласного та всеукраїнського рівнів.

          Досвід показує, що системна робота з обдарованими дітьми полягає у залученні їх до конкурсів, змагань; організації  морально-матеріальної підтримки обдарованих дітей, які є переможцями обласних та  всеукраїнських масових заходів.

          Організація методичної роботи у закладі позитивно сприяє підвищенню майстерності педагогів та популяризації педагогічних здобутків; розвитку творчого потенціалу колективу. Необхідною умовою формування педагогічного професіоналізму педагогічного працівника є систематичне підвищення своєї професійної майстерності та науково-методична діяльність.

VII. Організація освітнього процесу в закладі

Освітній процес у закладі здійснюється диференційовано (відповідно до віку, індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей, стану здоров’я) з використанням різних організаційних форм роботи: гурткова робота, заняття в студіях, клубах, вікторина, змагання, конкурси, виставки, репетиції, екскурсії, практична робота, а також з використанням інших форм роботи (урок, лекція, конференція, семінар, читання, концерт, тренування, похід, робота в майстернях, на природі).

Заняття проводяться у формі групових, студійних та клубних  занять.

Вибір форм і методів навчання педагогічні працівники закладу визначають самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених в навчальних програмах.

Контроль і оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти здійснюються на суб’єкт-суб’єктних засадах, що передбачає систематичне відстеження їхнього індивідуального розвитку в освітньому процесі.

 

 

VIII. Очікувані  результати  реалізації  освітньої  програми

Як результат реалізації освітньої програми є сформованість у вихованців, учнів і слухачів пізнавальної, практичної, творчої і соціальної компетентностей.

Пізнавальні компетентності передбачають оволодіння поняттями та знаннями з різних галузей знань; основ характеристики явищ і процесів суспільного життя; набуття знань морально-психологічних якостей, способів організації змістовного дозвілля.

Практичні компетентності передбачають формування різноманітних техніко-технологічних вмінь і навичок, здатності встановлювати зв’язки між подіями і явищами, формулювати, висловлювати та доводити власну думку, позицію.

Творчі компетентності передбачають набуття досвіду власної творчої діяльності з різних галузей знань, розв’язання творчих завдань, здатності проявляти творчу ініціативу; розвиток дослідницьких здібностей, системного, просторового і логічного мислення, уяви, фантазії; потреби у творчій самореалізації та духовному вдосконаленні.

Соціальні компетентності орієнтовані на досягнення високого рівня освіченості і вихованості; емоційний, фізичний та інтелектуальний розвиток; формування позитивних особистісних якостей (самостійність, наполегливість, працелюбство та ін.), ціннісного ставлення до себе та інших, вміння працювати в колективі; розвиток здатності до професійного самовизначення; творчого становлення; виховання патріотизму,  любові до України.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень